มกราคม 54
● สอมธ.ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี'54', 14 ก.พ.54  [แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม] บทความ             
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมกราคม 2554  
Updated: 2011-05-05 16:26 TH
 
 
กุมภาพันธ์ 54
● จุลสารข่าว สอมธ.ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554  
Updated: 2011-06-07 10:48 TH  
   
มีนาคม 54  
● จุลสารข่าว สอมธ.ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2554  
● สอมธ. ประกาศ 'การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก' ตั้งแต่ 17 มี.ค.54  
● คำสั่ง สอมธ.แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี'54', ตั้งแต่ 14 ก.พ.54  
Updated: 2011-06-07 10:49 TH  
 
เมษายน 54
● สอมธ. ประกาศ 'การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก', ตั้งแต่ 18 เม.ย.54  
● สอมธ. รับสมัครทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี'54, 7 เม.ย.-4 ก.ค.54  
Updated: 2011-08-31 10:17 TH  
 
พฤษภาคม 54
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรที่ 1 'เครปและวาฟเฟิล'  
● สอมธ. จัดสัมมนานอกสถานที่ จ.ชลบุรี, 18-19 มิ.ย.54, รับสมัครถึง 31 พ.ค.54  
● สอมธ. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, ตั้งแต่ 19 พ.ค.54  
● สอมธ.จัดอบรมโครงการความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตร   
Updated: 2011-08-31 10:16 TH  
 
มิถุนายน 54
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนานอกสถานที่ จ.ชลบุรี, 18-19 มิ.ย.54  
● สอมธ. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, ตั้งแต่ 23 มิ.ย.54  
Updated: 2011-08-31 10:14 TH  
 
กรกฏาคม 54
● สอมธ.ปรับเงินกู้สามัญสูงสุด 1.5 ล้านบาท พร้อมขยายสิทธิการกู้ และการค้ำประกัน  
● มหกรรมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย ณ มธ.ศูนย์รังสิต, 23-24 ส.ค.54   
● จุลสารข่าว สอมธ.ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2554  
● สอมธ.ปรับเงินกู้สามัญสูงสุด 1.5 ล้านบาท พร้อมขยายสิทธิการกู้ และการค้ำประกัน  
● สอมธ.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 0.25-0.75 % (ตั้งแต่ 23 มิ.ย.54), และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สมาชิก 0.25% (ตั้งแต่ 1 ก.ค.54)  
● สอมธ.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 0.25-0.75 % และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สมาชิก 0.25%  
Updated: 2012-02-22 13:52 TH  
 
สิงหาคม 54
● จุลสารข่าว สอมธ.ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2554  
Updated: 2011-12-21 10:34 TH  
 
กันยายน 54
● สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ณ โรงแรม ซันบีม พัทยา จังหวัดชลบุรี, 29-30 ต.ค.54, รับสมัคร 5-30 ก.ย.54  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี'54  
Updated: 2011-12-21 10:12 TH  
 
ตุลาคม 54
● สอมธ. ขอยกเลิกการจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/54, 29-30 ต.ค.54  
● สอมธ.รับสมัครโครงการส่งเสริมจริยธรรม ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จ.นครปฐม 19 พ.ย.54, รับสมัคร5-28 ต.ค.54  
● สอมธ. ประกาศขอยกเลิกพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี'54 ในวันที่ 25 ต.ค.54, ประกาศ ณ 19 ต.ค.54  
Updated: 2011-12-21 10:46 TH  
 
พฤศจิกายน 54
● สอมธ. ประกาศ รับสมัครกรรมการดำเนินการ ปี'55, 2-8 ธ.ค.54, หยั่งเสียง 19 ม.ค.55  
● - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี'54    
● 4 มาตรการช่วยเหลือสมาชิก สอมธ. ประสบภัยน้ำท่วม  
● สอมธ. กำหนดรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการ อุทกภัย ปี'54  
Updated: 2012-08-01 13:57 TH  
 
ธันวาคม 54
● สอมธ. เปิดโครงการเงินกู้ 'มหาอุทกภัย ปี'54', ยื่นคำขอกู้ 5 ม.ค.-13 ก.พ.55  
● สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ '55 ให้แก่สมาชิก  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2554  
Updated: 2012-06-20 10:59 TH