การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ.
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 
ประเภท ออมทรัพย์
 

ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธา จำกัด 

บางลำภู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

บางลำพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด มธ.ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด บางลำพู 114-2-07341-0

 

หมายเหตุ:   เมื่อโอนเงินแล้วโปรดแจ้ง สอมธ. ผ่านทาง E-mail : savings@tu.ac.th  หรือ ส่งแฟกซ์ใบนำฝากที่หมายเลข 0-2225-9487 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนและโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกครั้ง ว่า สอมธ. ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของท่าน

 

เลขที่บัญชีธนาคาร