เงินฝากประจำทวีทรัพย์
         เงินฝากประจำทวีทรัพย์ เป็นเงินฝากประเภทเงินฝากประจำปลอดภาษี เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการออมเงิน โดยเป็นการฝากเงินเท่ากันทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลา 24 เดือน พร้อมดอกเบี้ยพิเศษเมื่อฝากเงินครบ ตามที่กำหนด โดยได้รับสิทธิเปิดบัญชีได้เพียงท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
  1. ฝากเงินเท่ากันเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 1,000 บาท จนถึง 25,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
  2. ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี
  3. ฝากไม่ครบ 3 เดือน สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  4. ฝากไม่ครบ 24 เดือน สอมธ. จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  5. หากเดือนใดมิได้นำมาฝาก สอมธ. จะผ่อนผันให้นำมาฝากในเดือนถัดไป โดยฝากเพิ่มรวมกัน 2 งวด และผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในระยะเวลา การฝาก 24 เดือน
  6. กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน สอมธ.จะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อและจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  7. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 24 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ 10 % ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับ
  8. สอมธ. จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 24 เดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากพร้อมปิดบัญชีเงินฝากประจำทวีทรัพย์

สิทธิพิเศษ
        * ได้รับยกเว้นภาษีเงินฝาก
        * ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 10 % ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อฝากครบ 24 เดือน

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)