ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการทำศพ
คู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิก พ.ศ.2566 
 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  1 ปี ถึง  5 ปี ได้รับ  6,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่  6 ปี ถึง 10 ปี ได้รับ  7,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ  8,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ  9,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 11,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 12,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปี ถึง 40 ปี ได้รับ 13,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 41 ปี ถึง 45 ปี  ได้รับ 14,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 46 ปี ถึง 50 ปี  ได้รับ 15,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 51 ปี ขึันไป  ได้รับ 16,000 บาท
เอกสารที่ประกอบการยื่นขอทุนฯ 
1. สำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิก
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของสมาชิก และของผู้ถึงแก่กรรรม
3. สำเนาใบมรณบัตร 
4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
5. หลักฐานอื่น ๆ 
** แจ้งความจำนง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ปี**

 

บริการสวัสดิการ