บริการสินเชื่อของ สอมธ. มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
 
  •  
เงินกู้ฉุกเฉิน
  •  
เงินกู้สามัญ
  •  
เงินกู้พิเศษ
   
          ปัจจุบันกว่า 62 % หรือประมาณ 2,400 คน ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดใช้บริการเงินกู้ ของสหกรณ์ฯ ระบบสินเชื่อ ของสหกรณ์ฯ ได้เปิดโอกาสและกระตุ้นให้สมาชิก รู้จักออมทรัพย์ วางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ สามารถมีที่อยู่อาศัย ที่ดิน เป็นของตนเอง หารายได้เสริม ให้ครอบครัว โดยการประกอบธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งการพัฒนา วุฒิการ ศึกษา ของตน และสมาชิกในครอบครัวให้สูงขึ้นได้ จากการกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาของตนและบุตร รวมทั้งในยาม เจ็บไข้ได้ป่วย หรือเมื่อเกิดความจำเป็นอื่น ๆ ในชีวิต
          นอกจากสมาชิก สามารถกู้เงินประเภทต่าง ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้ว ยังมีสวัสดิการต่าง ๆ อีกมากมาย อาจกล่าว ได้ว่า สหกรณ์ฯ มีบทบาทใกล้ชิดสมาชิกในทุกโอกาสสำคัญของชีวิต ตั้งแต่เกิดช่วยเหลือทุนการศึกษา สร้างบ้านสร้างเรือน ยามเจ็บไข้ มีภัยพิบัติ ประสบอุบัติภัย หรือในยามแก่เฒ่า หรือแม้วันที่จากโลกนี้ไป
          กว่า 10 % ของผลกำไรในแต่ละปี ถูกผลักเข้ากองทุนสาธารณประโยชน์แก่มวลสมาชิก คิดเป็นจำนวนเงิน กว่าปีละหลายล้านบาท ปัจจุบันกองทุนประเภทดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 44 ล้านบาท สามารถนำดอกผล มาใช้ให้สวัสดิการ แก่สมาชิกได้อย่างกว้างขวาง พร้อมกับเป็นหลักประกันเสริมความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี
          จุดเด่นที่ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น นอกจากมีการบริการเงินที่ดีแล้ว คือการให้สวัสดิการ ในรูปแบบต่าง ๆ แก่สมาชิกในบางประเภท ก็ขยายไปในครอบครัวของสมาชิกด้วย