เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอัตราแก่ร่างกาย หรือเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2566

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับเงินทดแทนจาก สอมธ. ดังนี้ 

เป็นสมาชิกในน้อยกว่า   1 ปี ได้รับ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่   1 ปี ถึง 5 ปี ได้รับ 30,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่   6 ปี ถึง 10 ปี ได้รับ   50,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ   70,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ   90,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 110,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 130,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 150,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี ถึง 40 ปี ได้รับ 170,000 บาท
เป็นสมาชิกต้ั้งแต่ 41 ปี ถึง 45 ปี  ได้รับ 200,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 46 ปี ถึง 50 ปี  ได้รับ 250,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป ได้รับ 280,000 บาท

 enlightenedระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิต หรือได้รับอันตราแก่ร่างกาย  หรือเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2566

enlightenedแบบคำขอรับเงินกองทุนทดแทนเนื่องจากสมาชิกถึงแก่กรรม 

 

 

บริการสวัสดิการ