ทุนสงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ

 

          ที่พักและทรัพย์สินของสมาชิกเอง ตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท
          ที่พักและทรัพย์สินของสมาชิกเช่าอาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับความช่วยเหลือไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท
          ที่พักและทรัพย์สินของคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดา ได้รับความช่วยเหลือ ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท
**แจ้งความจำนง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ปี **
 
enlightenedแบบคำขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ   (กรุณาสั่งพิมพ์ทั้ง 2 หน้า บนกระดาษแผ่นเดียวกัน)

 

บริการสวัสดิการ