ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล
          สหกรณ์จะจ่ายเงินสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล ได้เฉพาะสมาชิก ดังนี้
          1. เข้ารับการรักษาประเภทคนไข้ใน
          2. เหมาจ่ายในอัตราวันละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 20 วันต่อครั้ง
          3. ยื่นแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด (ขอรับแบบฟอร์มที่ สอมธ.)
          4. ใบรับรองระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล

 

mail แบบคำขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์สมทบค่ารักษาพยาบาล

enlightenedระเบียบฯ ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (ฉบับที่ 2) 2555

**แจ้งความจำนงขอรับเงินสมทบภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล**

บริการสวัสดิการ