กา​รกู้เงินประเภทพิเศษ
เพื่อการเคหะสงเคระห์
เพื่อซื้อรถยนต์
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ตารางวงเงินกู้พิเศษ
เงินให้กู้ประเภทพิเศษ
    เป็นเงินให้กู้ระยะยาว จำนวนเงินที่ให้กู้ ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่สมาชิกนำมา เป็นประกัน อัตราเงินเดือนอายุ การเป็นเป็นสมาชิก ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ที่มีอยู่กับ สอมธ. การกู้เงินประเภทพิเศษต้องมีวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน ให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านหรือเพื่อซื้อรถยนต์ หรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เป็นการสร้างฐานะความมั่นคงให้กับครอบครัว หรือสร้างรายได้เสริให้กับ ครอบครัวสมาชิก การกู้เงินพิเศษจะมีวงเงินกู้ที่สูง และมี ระยะเวลาในการชำระหนี้นานกว่าเงินกู้ประเภทอื่น โดยผู้กู้จะต้องนำ หลักทรัพย์มาจำนองหรือจำนำเป็นประกันเงินกู้ และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 180-360 เดือน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการขอกู้และอายุตัวสมาชิก
วัตถุประสงค์การขอกู้เงิน
เพื่อการเคหะสงเคระห์
 
    -  เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน,เพื่อสร้างอาคาร,เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาหารหรือที่ดิน,เพื่อซื้ออาคารชุด
เพื่อซื้อรถยนต์
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของผู้ขอกู้
    เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป
ขั้นตอนการขอกู้
1.
ยื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 1-15 ของเดือน
2.
นัดสำรวจหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน จากวันที่รับคำขอ พร้อมสอบถามราคาประเมินจากกรมที่ดิน
3. เตรียมหาหลักหมุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
4. นัดวันจดทะเบียนจำนองในเดือนถัดไป
*กรณีใช้บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์ สอมธ. จะพิจารณาเมื่อได้รับรายงานการสำรวจจากบริษัท**
หลักฐานการขอกู้
คำขอกู้เงิน พร้อมแผนที่ประกอบพอสังเขป
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
สำเนาเอกสาร (ผู้กู้, เจ้าของหลักทรัพย์) ดังนี้
    - ทะเบียนบ้าน
    - บัตรประจำตัวประชาชน, คู่สมรส
    - ทะเบียนสมรส
สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำกับคู่บริษัท(กรณีห้องชุด)
สำเนาสัญญาจำนอง (ถ้ามี)
สำเนาแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (กรณีสร้างอาคาร)
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาใช้ สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกน้อยกว่า 5 ปี (เฉพาะพนักงาน มธ. ลูกจ้างหน่วยงาน ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างงบพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำและชั่วคราว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยนวัตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
การพิจารณวงเงินกู้
วงเงินให้กู้
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
วงเงินกู้ / บาท
 3 - 83  เดือน
6,000,000.00
84 - 131 เดือน
10,000,000.00
132   เดือนขึ้นไป
15,000,000.00
เงินได้รายเดือนต้องมีให้หักชำระเพียงพอ และกำหนดให้เหลือเงิน รับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน
  พิเศษสำหรับวงเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
 
    สำหรับสมาชิกที่มีคู่สมรส ที่ทำงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถนำรายได้ ของคู่สมรสมาคำนวณวงเงินกู้ได้ (กรณีคู่สมรสทำงานบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
  หลักประกันเงินกู้พิเศษ
 
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโฉนดที่ดินที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ อันปลอดภาระจำนองรายอื่น
เงินฝาก สอมธ. หลักทรัพย์รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ทุนเรือนหุ้นที่ปลอดภาระการเป็นหลักประกัน
  ที่ตั้งของหลักทรัพย์ กลุ่มที่ 1 (20 จังหวัด)
      กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี . สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์
  ยกเว้น
 
1.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิกเท่านั้น
2.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิกเท่านั้น ยกเว้น ใช้หลักทรัพย์ที่ตั้ง อยู่จังหวัดชลบุรี กรรมสิทธิ์เป็นของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา เท่านั้น
3. สมาชิกสังกัดทั่วไป, ข้าราชการบำนาญ กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก คู่สมรส หรือบุตร เท่านั้น
  ที่ตั้งของหลัทรัพย์ กลุ่มที่ 2 (57 จังหวัด)
 

    ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เลย อุดรธานี นครราชสีมา หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ ชุมพร ระนอง พัทลุง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

  ** กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก เท่านั้น ยกเว้น :
 
1.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ใช้หลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา เท่านั้น
2.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา ช้หลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่จังหวัดระยอง กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา เท่านั้น
 
** เงินกู้รายใดผู้กู้ไม่มารับภายในกำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ถือว่าสละสิทธิ์การขอกู้ในคราวนั้น **
  ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 เดือน แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี กรณีการกู้โดยใช้เงินเดือนคู่สมรสมาคำนวณเงินกู้ ผ่อนชำระไม่เกิน เกษียณอายุและเพื่อการเคหะสงเคราะห์เท่านั้น
เพื่อซื้อรถยนต์, เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ, เพื่อซื้อที่ดิน ผ่อนชำระไม่เกิน 180 เดือน แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี
  การประเมินราคาหลักทรัพย์
  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
การประเมินราคาโดยใช้ราคาทางราชการ
  -  กรณีเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์จะคิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินจากทางราชการ กู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น จะคิดราคาประเมิน ให้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินทางราชการ
 
การประเมินราคาโดยใช้บริษัทประเมินราคา เป็นบริษัทที่ สอมธ. กำหนดให้ใช้โดยสมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาเอง
  -  กรณีกู้เงินเอการเคหะสงเคราะห์ จะคิดราคาให้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่บริษัทประเมิน ให้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน ที่บริษัทประเมิน
  คอนโดมิเนียม
 
สอมธ. คิดราคาประเมินไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย ตามสัญญาซื้อขาย ฉบับแรกที่ทำกับบริษัท สำหรับคอนโดมิเนียมที่ปลูกสร้างไม่เกิน  5 ปี หรือ 
ใช้บริษัทประเมินราคา คิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน ที่บริษัทประเมิน
  การประเมินราคาหลักทรัพย์ แบ่งตามกลุ่มที่ตั้งของหลักทรัพย์ดังนี้
  หลักทรัพย์กลุ่มที่ 1 (จำนวน 20 จังหวัด) 
 
ให้ใช้การประเมินราคาของทางราชการหรือ 
ใช้บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์ 
  หลักทรัพย์กลุ่มที่ 2 (จำนน 57 จังหวัด) 
 
ให้ใช้บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์ พร้อมกับแนบภาพถ่ายของหทรัพย์ เช่น ทางเข้า-ออก สภาพแวดล้อม และที่ตั้งหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน เพื่อประกอบคำขอกู้เงินพิเศษ
การขอใช้รถเพื่อไปสำรวจหลักทรัพย์
สมาชิกแจ้งความจำนงขอใช้รถตามแบบฟอร์มที่ สอมธ. กำหนด
สมาชิกผู้ขอใช้รถจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอใช้รถ ดังนี้
  - ระยะทาง 20 กิโลเมตรแรก 100.00 บาท และทุกๆ ระยะ 1 กิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละ 4 บาท เริ่มนับตั้งแต่ ที่ทำการ สอมธ. เที่ยวไปจนถึงที่ทำการ สอมธ. ในเที่ยวกลับ ถ้ามีเศษของกิโลเมตร ให้ถือเป็นหนึ่งกิโลเมตร
  - การชำระค่าธรรมเนียมให้ชำระล่วงหน้าก่อนใช้รถหรือวันที่ใช้รถ
กรณีสมาชิกที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน สอมธ.อาจจัดรถ ให้ในคราวเดียวกันโดยสมาชิก เฉลี่ย ค่าธรรมเนียมร่วมกัน
การรับเงินกู้
ตั้งแต่วันจดทะเบียนจำนองเป็นต้นไป
สำหรับการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างอาคาร จะจ่ายให้ตามผลการก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามแผนงานการปลูกสร้าง
ผู้ขอกู้รับเงินกู้หลังวันที่ สอมธ. หักหนี้แล้วจะหักชำระหนี้ในเดือนถัดไป
* เอกสารที่ต้องนำไปในการจดทะเบียนจำนอง (เจ้าของหลักทรัพย์)*
1.
โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)
2.
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. ทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  - กรณีมีคู่สมรส ให้นำคู่สมรสมาด้วย พร้อมเอกสารของคู่สมรส
  - กรณีต้องทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง สอมธ. จะเก็บเงินค่าเบี้ยประกัน กับสมาชิตามที่บริษัท ที่สอมธ. กำหนด หรือสมาชิกจัดหาบริษัททำประกันเองก็ได้ โดยระบุบผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
ยกเว้นค่าจดทะเบียนจำนอง
สอมธ.ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนอง
สำหรับค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมประเภทอื่นๆ เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ซื้อ-ขายที่ดิน ผู้กู้จะต้องเตรียมไปเอง ตามที่สำนักงานที่ดินเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระหนี้
    สมาชิกที่ไม่ส่งเงินงวดตามสัญญา สอมธ. จะคิดค่าธรรมเนียมการผิดสัญญา โดยคำนวณจากยอดเงิน งวดชำระหนี้ บวกดอกเบี้ย ในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย ที่ให้สมาชิกกู้ โดยคิดเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้อัตราขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระไม่ต่ำกว่า 50 บาท