เงินฝากออมทรัพย์สินทวี
        เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนการสะสมเงิน โดยสามารถให้การสำรองเงินในการถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และได้รับดอกเบี้ยถึงปีละ 4 ครั้ง โดยไม่เสียภาษี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 2.25%)
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
  1. เงินเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท
  2. การฝากและการถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  3. จำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  4. ถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  5. เดือนใดมีการถอนมากกว่า 2 ครั้ง สอมธ. จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ครั้งละ 3 และครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ค่าธรรมเนียมจะหักออกจากเงินที่ถอน
  6. ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวันและนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากปีละ 4 ครั้งแต่ถ้าผู้ฝากปิดบัญชีก่อนที่ สอมธ. นำดอกเบี้ยเข้าบัญชี สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)