ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี

       สอมธ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปี ดังนี้

ทุนเรียนดี ทุนละ 2,500 บาท
ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
ทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา 3,500 บาท
ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  -   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุนละไม่เกิน 6,200 บาท  ต่อปี
  -   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุนละไม่เกิน 8,300 บาท  ต่อปี
  -   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุนละไม่เกิน 11,700 บาท  ต่อปี
  -   ชั้นปริญญาตรี ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท  ต่อปี

** ผู้มีสิทธิยื่นต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปนับถึงวันที่ประกาศรับทุนการศึกษา**

 

          ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

บริการสวัสดิการ