มิ.ย.- ก.ค. 42
● ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก จากเดิม 10% ต่อปี ลดลงเหลือ 9% ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542
บทความ

 - บ.ก.แถลง

ปรับปรุง: ๗ ต.ค. ๔๒

 

ส.ค.- ก.ย. 42

● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2542

● ครบรอบ 27 ปี สอมธ., 11 ก.ย. 2542

● ค่าธรรมเนียมเช็ค

     สำหรับการขอออกเช็คของหน่วยงานในมธ. ที่มีจำนวนต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อฉบับ

ต้องเสียค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 5 บาท, เริ่ม 1 สิงหาคม 2542

●  สหกรณ์ผู้ผลิต พบสมาชิก สอมธ. ทุกพุธแรกของเดือน หน้าคณะพาณิชย์ฯ

 

 

ปรับปรุง: ๑๒ ต.ค.๔๒

 

ตุลาคม 42
เปิดรับสมัคร 13-22 ต.ค. ประกาศรายชื่อ 27 ต.ค.
 
● สอมธ. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2542 
ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ หอประชุมเล็ก มธ. ท่าพระจันทร์
 
●  สอมธ. กำหนดมอบทุนการศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2542
เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมเล็ก
 
● สอมธ. มอบเสื้อกีฬา 1,200 ตัว สนับสนุนกิจกรรม กีฬาบุคลากร มธ. 29 ธ.ค. 2542
 
● ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก จากเดิม 9% ต่อปี ลดลงเหลือ 8.5% ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542
● หุ้นพิเศษ สอมธ.
    - ซื้อได้ไม่เกิน ครั้งละ 500,000 บาท
    - ซื้อได้ไม่เกิน เดือนละ 1 ครั้ง
    - ซื้อได้ไม่เกิน ปีละ 3 ครั้ง
 
● แวดวงสหกรณ์
    - คนแบงก์บัวหลวงสารภาพ ร่วมตุ๋น 300 ล. สหกรณ์ มช.
 
 
ปรับปรุง: 18 ม.ค. 43