เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ
       เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ เป็นการออมเงินพร้อมกับให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ โดยได้รับสิทธิพิเศษเปิดได้เพียงท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
  1. ฝากเงินเท่ากับค่าหุ้นที่ส่งกับ สอมธ. เป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 เดือน
  2. เมื่อผู้ฝากมีการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น จะต้องแจ้งให้ทราบเพื่อเปลี่ยนจำนวนการฝากเงินในแต่ละเดือน
  3. เมื่อเปิดบัญชีประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 1 แสนบาท
  4. ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่การปิดบัญชีเท่านั้น โดยจะได้รับดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์
  5. หากเดือนใดมิได้นำฝาก สอมธ. จะผ่อนผันให้นำมาฝากในเดือนถัดไป โดยฝากเพิ่มรวมกัน 2 งวด
  6. กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือน ติดต่อกัน สอมธ. จะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อ และจ่ายดอกเบี้ยนอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี
  7. ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง
  8. เมื่อครบ 60 เดือน สามารถงดการฝากเงิน และคงจำนวนเงินคงเหลือไว้
  9. กรณีปิดบัญชีแล้วไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้
  10. สิทธิพิเศษเพื่อสวัสดิการ สิ้นสุดเมื่อปิดบัญชี
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)