ทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส

          เมื่อสมาชิกสมรส และได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฏหมาย จะได้รับการช่วยเหลือ รายละ 1,500 บาท

           *เอกสารประกอบการพิจารณา* 
          1. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด  
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาบัตรประชาชน 
          4. หนังสือยินยอมคู่สมรส ,สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส 
** แจ้งความจำนง ขอรับเงินภายใน 1 ปี**

แบบฟอร์มขอได้ที่ สำนักงาน สอมธ. 

บริการสวัสดิการ