รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  52/2566  
   

ประธานกรรมการ

     
           
         
           
    ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์      
   
 
     

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 
     
           

ว่าที่ร้อยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด

 

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์ 

 

นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม 

 

เหรัญญิก

กรรมการและเลขาณุการ

นายรังษี  ธารารมย์ นายบุญเลิศ  วั่นเส็ง

 
   

กรรมการ

     
           
     
           

นายนฤทธิ์ เซ็นน้อย

 

นางสาวปาริชาติ ทองอยู่

  นายประยงค์ สมส่วน  
           
     
           
นายพิเชษฐ สุกแสงศรี   ดร.วรพล วิแหลม   นางสาวสายฝน อำพัศรี  
           
     
           
นายสิทธิชัย พันเศษ   นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์   นายอภินันท์ ชูหนู  
           
           
           
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง 

1.

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์

ประธานกรรมการดำเนินการ

2.

ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวษิภาภา  ชุณหวรานน

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่ม 

รองประธานกรรมการ

5.

นายรังษี   ธารารมย์ 

เหรัญญิก

6.

นายนฤทธิ์  เซ็นน้อย

กรรมการ 

7. นางสาวปริชาติ  ทองอยุ่

กรรมการ

8. นายประยงค์  สมส่วน

กรรมการ

9. นายพิเชษฐ  สุกแสงศรี

กรรมการ

10. ดร.วรพล  วิแหลม

กรรมการ

11. นางสาวสายฝน  อำพันศรี

กรรมการ

12. นายสิทธิชัย  พันเศษ กรรมการ
13. นายสมโภช  จังวิบูลย์ศิลป์ กรรมการ
14. นายอภินันท์  ชูหนู

กรรมการ

15. นายบุญเลิศ  วั่นเส้ง กรรมการและเลขานุการ