แนะนำ สอมธ.

          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 จากคณะบุคคล ที่ประกอบด้วย คนในประชาคมธรรมศาสตร์ จะต้องช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ จึงเป็นสถาบันการเงิน ที่มวลสมาชิก ร่วมกันเป็นเจ้าของ ดูแลรักษา ช่วยเหลือกัน โดยต่างมีสิทธิ เท่าเทียมกัน

 
          การส่งเสริมให้สมาชิก รู้จักออมทรัพย์ ปลดเปลื้องหนี้สินภายนอก บรรเทาความ เดือดร้อนในคราวจำเป็น ส่งเสริม ให้สมาชิก สร้างหลัก สร้างฐาน และสนับสนุนการศึกษาของบุตรธิดา มีบ้านเป็นของตนเอง มีรายได้เสริมพิเศษ จากการ ประกอบกิจการให้สวัสดิการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน นี่คือจุดมุ่งหมายของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จำกัด

ประวัติ สอมธ.
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สอมธ. ได้ขอ จดทะเบียน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2515 เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน ในปีเดียวกัน ปีแรก ของการก่อตั้ง มีสมาชิก จำนวน 463 ราย ถือหุ้น 9,312 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว เพียง 93,120 บาท
          ปัจจุบัน สอมธ. ถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด และมีค่าประสิทธิภาพ ในการทำกำไรสูงสุด ในบรรดา สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด ในประเทศไทย
          การมีวิสัยทางธุรกิจ เข้าใจอุดมการของสหกรณ์ มีประสบการณ์และความรู้ ในการบริการสถาบันการเงิน คือคุณสมบัติสำคัญ ของการเป็นผู้บริหารที่ดี ของสหกรณ์ ฯ
          ในยุคแห่งการก่อตั้ง และบุกเบิก สอมธ. สมาชิกก่อตั้ง ผู้มีบทบาทเข้มแข็งใน คณะกรรมการ ดำเนินการ คือ ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรชัย อดีตเลขาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี ซึ่งเป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรก และคุณสมิทธิ นวกุล อดีตหัวหน้างาน กองกลาง มธ. และเป็นกรรมการ บริหาร ชุดที่ 1 ประจำปี 2515 คือผู้มีบทบาทสำคัญ ในการบุกเบิกกิจการของ สอมธ.
สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ.