กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 15 ปี ได้รับ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 30,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 40,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 50,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป ได้รับ 60,000 บาท