วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สอมธ.

นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีวันครบรบ 42 ปี

สำนักงาน ศูนย์เทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงาน ศูนย์เทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต