enlightenedวันที่ 2 มิถุนายน 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีขึ้นอาคารสำนักงานใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด(แห่งใหม่) จังหวัดชัยภูมิ
พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด