วันที่ 19 มีนาคม 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เกี่ยวกับด้านธุรกรรมออนไลน์ การฝาก ถอน โอน การกู้เงิน วิธีการจัดการข้อมูลเมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมออนไลน์