สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ บรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของสมาชิกกับการมีส่วนร่วมในสหกรณ์และการวางแผนทางด้านการเงิน” นอกจากนี้ได้มีการสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง “กลยุทธ์การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีหลังเกษียณ” และ “สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างไรให้สหกรณ์ก้าวหน้า”เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกอาวุโสกับสมาชิกรุ่นใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้จาก สอมธ.