กลับหน้าหลัก

 

นโยบายคุกกี้

              เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

(https:/www.tucoop.or.h)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้

(Cookies) โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธ

การเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่น โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "สอมธ." ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียคดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไข

การตั้งค่ต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น

โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้ปรับปรุงหรือเพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลนั โดยจะจำเอกลักษณ์ของ

ภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความ

ปลอคภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทาง

ออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ

ณ ปัจจุบัน และอางมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมของสหกรณ์

วัตถุประสงค์ในการใช้กุกกี้

              สอมธ. ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้ายี่มชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ สอมธ. สามารถ

จดจำการใช้งานเว็บไซด์ของท่านได้ง่าขขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไชต์ของสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิด

ความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่น และในบางกรณี สอมธ. จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการ

ดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเครส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจน

เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

การจัดการคุกกี้โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                โดยทั่วไปบราวเซอร์จะมีการตั้งค่ให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นด่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธ

การใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งด่ของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งด่า

บราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ สอมธ. ได้

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

                เว็บไซต์ของ สอมธ. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจ

มีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึง

เนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ สอมธ. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียล

มีเคียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สอมธ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบ

ต่อดุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษาน โขบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของ

บุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

               ประกาศนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตาม

การให้บริการต่อไปภายหน้า โดย สอมธ. จะมีการแจ้งประกาศน โยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับปรุงใหม่

บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สอมธ. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด

ดังกล่าว

รายละเอียดในการติดต่อ สอมธ.

               กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ

ฉบับนี้ โปรดติดต่อ สอมธ. ได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

เลขที่ 2 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ถนนพระจันทร์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2241-343

อีเมล์ savings@tu.ac.ch

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ กเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ